澳门威利斯人7376网址-欢迎莅临澳门威利斯人7376网址

 • <table id="lcdue"><strike id="lcdue"></strike></table>

   <track id="lcdue"></track>
   <p id="lcdue"></p>
   <track id="lcdue"></track>
   1. <pre id="lcdue"></pre>

    <p id="lcdue"></p>

      MA

      Creative Media Practices

      Key Facts

      Course Code P350
      • Qualification

       MA

      • Typical Course Length

       1 Year

      Apply Now

      Pum Ysgoloriaeth ‘Mynediad i Feistr’ (MiF): MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol

      Bydd MA Aberystwyth yn y Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn gyfle ardderchog i chi archwilio ystod eang o ddulliau gweithio yn y cyfryngau creadigol, gan gynnwys perfformio, theatr, ffilm a’r cyfryngau newydd. Drwy hyn byddwch yn archwilio’r modd mae dulliau gweithio yn y cyfryngau yn creu diwylliant, a’r modd mae diwylliant yn creu dulliau gweithio yn y cyfryngau. Mae’r cwrs hwn yn eich herio i fyfyrio ar ffynonellau eich ysbrydoliaeth, tra’ch bod hefyd yn ymarfer ac yn gwella sgiliau’ch crefft.

        Mae’r cwrs hwn yn gymwys ar gyfer ceisiadau i’r cynllun Mynediad i Feistr (MiF/ATM) http://www.aber.ac.uk/cy/ccs/staff-students/funding/atm/a chynigwyd mewn partneriaeth a chwmn?au yn  y diwydiannau creadigol yng Nghymru. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi cydweithio ar brosiectau gyda chwmn?au cynhyrchu Boom a Telesgop, theatrau Arad Goch, y Fran Wen a Hanes Mewn Cymeriad, a chwmn?au diwylliannol megis Galeri Caernarfon ac Ymddiriedolaeth Cadwgan. Maent yn cynnwys ffioedd dysgu cartref/UE, grant o £5,695* at gostau byw a chyfraniad at dreuliau teithio.  Gall ymgeiswyr wneud mwy nac un cais.

      Mae’r cwrs hwn hefyd yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Manylion yma: http://www.colegcymraeg.ac.uk/myfyrwyr/cy/cyllid/

      *Grant 2013

      Key Facts

      Cymwysterau:

      Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer pob un o’r ysgoloriaethau. Rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys ar gyfer ffioedd y DG/UE, a chanddynt radd anrhydedd 2:1 (neu’n gyfwerth), a chyfeiriad yn Ardal Gydgyfeirio Cymru:

      http://wefo.wales.gov.uk/programmes/convergence/areamap/?skip=1&lang=cy

      Sut i wneud cais?

      Mae angen i bob ymgeisydd ennill lle ar y MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol  cyn ennill ysgoloriaeth MiF, ond mae modd ceisio amdanynt ar yr un pryd:

      1) MA:http://www.aber.ac.uk/cy/postgrad/howtoapply/before-you-apply/

      2) Ysgoloriaeth MiF (ATM): http://www.aber.ac.uk/cy/ccs/staff-students/funding/atm/

      Manylion pellach:
      Ceris Medhurst-Jones: 01970 621517/ekj@aber.ac.uk

      Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Gorffennaf 2013
      Cynhelir cyfweliadau ym mis Gorffennaf yn Aberystwyth. 

      Cyllidir ATM yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Raglen Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) a weinyddir gan Lywodraeth Cymru

       

      MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol

      Bydd MA Aberystwyth yn y Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn gyfle ardderchog i chi archwilio ystod eang o ddulliau gweithio yn y cyfryngau creadigol, gan gynnwys perfformio, theatr, ffilm a’r cyfryngau newydd. Drwy hyn byddwch yn archwilio’r modd mae dulliau gweithio yn y cyfryngau yn creu diwylliant, a’r modd mae diwylliant yn creu dulliau gweithio yn y cyfryngau. Mae’r cwrs hwn yn eich herio i fyfyrio ar ffynonellau eich ysbrydoliaeth, tra’ch bod hefyd yn ymarfer ac yn gwella sgiliau’ch crefft. 

      Mae’r cwrs yn cyfuno disgyblaeth draddodiadol MA academaidd a gwaith mewn ymarfer creadigol, yn ogystal a gwaith myfyrio ar bob lefel. Wrth astudio hanes syniadau, bydd llawer o’ch asesiadau yn berfformiadol gan fod y cwrs yn edrych ar gynhyrchu cyfryngau mewn modd gwirioneddol ymatblyg, gyda’r syniad o ‘wybodaeth ymgorfforedig’ wrth galon yr hyn fyddwch yn ei wneud. Cewch gyfle i ddatblygu eich syniadau mewn dyfnder mewn traethawd estynedig neu mewn darn mawr o waith ymarferol mewn cyfrwng o’ch dewis. 

      Rhennir y cwrs yn dair rhan. Yn semester 1, byddwch yn archwilio tirwedd gysyniadol dulliau gweithio yn y cyfryngau, ac yn hogi’ch sgiliau cynhyrchu ar yr un pryd. Byddwch yn cysylltu a’r gymuned cynhyrchu cyfryngau drwy ddilyn gwaith artist neu gwmni o’ch dewis trwy gyfnod byr o brofiad gwaith, a fydd yn eich helpu i lunio’ch gwaith terfynol. Yn semester 2, byddwch yn cychwyn ar y broses o baratoi eich prif draethawd estynedig, drwy fyfyrio ar eich profiad gwaith a thrwy ddatblygu dull ymchwil a fframwaith gysyniadol priodol. I gyflawni’r cwrs, byddwch yn cynhyrchu eich prif waith: naill ai traethawd ysgrifenedig neu waith ymarferol a deunydd ysgrifenedig ategol yn myfyrio’n feirniadol ar y broses greadigol.   

      Overview

      MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol

      RHAN I

      Semester 1
      TCM0620 Cyfathrebu Digidol : cyfres o weithdai i archwilio’r wybodaeth a’r sgiliau hanfodol ar gyfer cyfathrebu yn y byd digidol.
      TCM0120 Damcaniaethau'r Cyfryngau Creadigol : cyfres o ddarlithoedd a seminarau i archwilio seiliau damcaniaethol y maes.
      TCM0220 Methodolegau Ymchwil : cyfres o seminarau i archwilio amrywiaeth o ddulliau methodolegol addas ar gyfer ymchwilio, gan gynnwys ymarfer fel ymchwil

      Semester 2
      TCM0340 Ymarfer Perfformio a Chynhyrchu Cydgyfeiriannol : gweithdai ymarferol arbenigol yn arwain at gynhyrchiad cyfryngol a / neu berfformiad
      TCM0420 Cyfryngau Creadigol ar Waith : cydweithio ar leoliad gyda chwmni yn y sector, gan arsylwi ar ei ymarfer a chyfrannu at ei weithgaredd.


      RHAN II
      TCM0560 Prosiect Cynhyrchu Proffesiynol : datblygu prosiect unigol ac unigryw sydd yn archwilio agwedd benodol ar y diwydiannau creadigol, mewn dialog gyda chwmni neu yn annibynnol o hynny. Gall y prosiect gynnwys elfennau o waith ymarferol yn ogystal a sylwebaeth feirniadol ac atblygol.

      Mae’r MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn cael ei redeg gan Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, un o’r adrannau mwyaf, a’r mwyaf arwyddocaol, o’i math yn y Deyrnas Gyfunol, a’r Adran fwyaf o’i math sydd yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cartref yr Adran, yn Adeilad Parry-Williams ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn cynnwys adnoddau ardderchog o ran gofod, cyfarpar a staff technegol arbenigol. Mae 36 gorsaf golygu digidol a HD; dros 40 o gamerau digidol a HD o safon y diwydiant: cymysgydd lluniau digidol ac adnoddau galeri newydd; tri gofod theatr a chyfleusterau theatr llawn (sy’n dal tua 100 o bobl yr un); a llawer mwy.  Yn ystod eich MA byddwch hefyd yn elwa o ddiwylliant yr Adran fel man cyfarfod i amrywiaeth o ddisgyblaethau a ffurfiau o gyfryngau creadigol, o berfformio i ffilmiau dogfen. Byddwch yn astudio mewn cymuned fywiog o dros hanner cant o fyfyrwyr MA ar gyrsiau eraill, myfyrwyr doethurol a staff academaidd sydd yn ymchwilio i feysydd gwahanol. Byddwch hefyd yn gallu manteisio ar gysylltiadau eang yr Adran gyda phartneriaid yn y diwydiannau creadigol.

      Yn fyr, dyma’r rhesymau pam fod yr MA hwn yn gyfle gwerth chweil:

      1. Cewch gyfle i ymwneud ag amrywiaeth o ddulliau gweithio creadigol ar draws disgyblaethau, o berfformio i ffilmiau dogfen. 
      2. Cewch anogaeth i archwilio’r mannau lle mae’r disgyblaethau hyn yn gorgyffwrdd, i ganfod ffurfiau cyfryngol newydd a gwella byd y cyfyngau yng Nghymru drwy wneud cyfraniad newydd. 
      3. Cewch eich herio i greu cysylltiadau a byd y cyfryngau yng Nghymru i ddarganfod gofodau creadigol amgen, ac i wneud eich hun yn fwy cyflogadwy. 
      4. Cewch elwa ar y cysylltiadau cryf sydd rhwng yr adran a chynhyrchu cyfryngau mewn amrywiaeth o feysydd yng Nghymru a thu hwnt.    
      5. Cewch osod cynhyrchu a chreadigrwydd mewn cyd-destun cysyniadol cyfoethog yn y byd go iawn, gan ddatblygu eu cyflogadwyedd a’u galluoedd creadigol mewn tirwedd cyfryngau sydd wrth ei natur yn gyfnewidiol.

      6. Cewch eich dysgu gan dros 10 o arbenigwyr academaidd ym maes y Cyfryngau Creadigol, ynghyd a chyfle i weithio’n agos gyda chwmni proffesiynol yn y sector.

      Ar ?l graddio ag MA mewn Cyfryngau Creadigol Ymarferol, byddwch wedi dangos y gallu cynhyrchu, y ddisgyblaeth academaidd a’r ymwybyddiaeth ddiwylliannol sy’n angenrheidiol i gymhwyso’r hyn rydych wedi’i ddysgu i gyd-destun cynhyrchu cyfryngau yn y byd go iawn. Byddwch yn barod i astudio diwydiannau’r cyfryngau ymhellach, ac i weithio ynddynt.

      Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach am y cwrs, cysylltwch ag Elin Haf Gruffydd Jones esj@aber.ac.uk

      Modules

      Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

      * Also available partially or entirely through the medium of Welsh

      澳门威利斯人7376网址